Tanácsadás


Tanácsadói tevékenységek

Infrastruktúra - optimalizálás felmérés

Elemzők szerint az átlagos informatikai költségvetésnek több mint 70%-át infrastrukturális elemekre (kiszolgálókra, operációs rendszerekre, tárolóeszközökre és hálózati eszközökre) fordítják. Ha ehhez hozzávesszük még az asztali és a mobileszközök frissítésével és felügyeletével járó problémákat, az informatikai infrastruktúra előtt álló sajátosan komplex kihívásrendszerrel találjuk szemben magunkat.

Gyakorlati tapasztalatunk, hogy a vállalatok nincsenek tisztában a saját infrastruktúrájuk képességeivel, lehetőségeivel. A mai üzleti elvárásoknak a legtöbb esetben nem felel meg és nem képes követni a már kialakított infrastruktúra. Ezt felismer(tet)ni és orvosolni kell.

Szolgáltatásunkkal segítséget nyújtunk az ügyfeleinknek az infrastruktúra- optimalizálás feladatában. Felmérjük az infrastruktúrájuk jelenlegi állapotát, átlátva ennek a költségeit, a biztonsági kockázatokat és az üzemeltetési állapotát. A felmérés során javaslatokat adunk a továbbfejlesztésre, átalakításra, és ezen munkálatokban további segítséget biztosítunk az ügyfélnek infrastruktúra szolgáltatási tevékenységünkön keresztül.


Infrastruktúratelepítés

Rendszermérnökeink támogatásával az intranetet kiszolgáló infrastruktúra tervezésére, szállítására és kialakítására megfelelő háttér bázissal rendelkezünk. Megoldásaink a kiszolgáló architektúrák egész spektrumát lefedik, az egyszerű és költséghatékony egygépes környezettől egészen a nagy rendelkezésre állású szerver farmokig, legyen szó fizikai vagy szerver virtualizációs technikákról. A tervezési folyamatban az ügyfélre jellemző sajátosságokat figyelembe véve ajánlunk infrastrukturális megoldásaink közül. Minden esetben kiemelt hangsúlyt kap az elkészült rendszer megbízható és stabil működése, illetve a tárolt adatok biztonsági mentésének kialakítása, hiszen az intranet rendszer sok esetben a vállalatok működésének alap eszközévé válik. A jól kiválasztott architektúra a skálázhatósága és moduláris felépítése révén biztosítja a vállalat növekedése illetve átszervezése esetén is az intranet szolgáltatások folyamatos működését.


IT üzemeltetés-támogatás

Katasztrófa elhárítási terv

„Nincs katasztrófa, amíg azt ki nem mondtuk” – ez egy nagyon fontos tény, amit nem elég hangsúlyozni. Nem a bekövetkezett esemény az, ami meghatározza, hogy katasztrófa eseményt élt meg a vállalt. A szituáció elemzése, információgyűjtés, majd újbóli elemzés és csak ez után jöhet döntés arról, hogy ténylegesen katasztrófa helyzetet jelentünk, és ennek megfelelően cselekedjünk, vagy várunk, hogy az akadályozó tényező eltűnjön. Mit kell, és mit lehet tenni, ha már kimondtuk, a vállalat katasztrófa szituációba került? Milyen tevékenységet kell vagy lehet végezni, hogy az aktuális ne legyen még katasztrofálisabb?

Még ha rendelkezünk is a szükséges hardver környezettel, amiben újraindítható lehet a szolgáltatásunk, mi garantálja annak sikerességét és mekkora kockázatot hordoz ez a lépés? A döntéshozók felelőssége hatalmas. Technikai információkra kell és tud támaszkodni, de az IT infrastruktúra és szokásos vállalati kommunikációs csatornák nem vagy csak részlegesen működőképesek. Mindenki a saját területén akar helytállni, de nem tudják, vagy nem akarják figyelembe venni a technikai függőségeket. A nem tervezett szolgáltatás-helyreállítás ilyen szituációban további, akár súlyos problémákkal tetézheti a kialakult állapotot.

A megoldás egy katasztrófa helyzetre specializálódott forgatókönyv és terv.

Mivel a megkívánt események nem a napi szokásos rutin feladatok, szükséges egy minden körülmények között rendelkezésre álló írásos anyag, amely előre kidolgozott eljárásokkal, döntéstámogatással segíti a felelőségi kör tagjait, mindemellett technikai eljárásokat, megoldásokat tartalmaz az IT üzemeltetés számára.


Tesztelés és karbantartás

A terv nem csak elkészítésében és publikálásában fontos, de annak begyakorlása, az egyes vertikális és horizontális felelősségi és tevékenységi körök egymással való együttműködésének is rögzülnie kell, hogy emlékeik legyenek az eseményről. A gyakorlás az egyetlen, amely hathatósan előzi meg a stressz kialakulását és ezzel a döntési képesség megtartását.

Mint minden rendszernek, e dokumentumnak is frissítésre van szüksége. Mindig az aktuális humán, mind a technikai állapotokat kell tükröznie, ezért a változásokat folyamatosan rögzíteni és gyakorlatok során tesztelni kell.


Üzletmenet- folytonossági terv

Nem minden vállalat teheti meg, hogy technikai oldalról építsen ki és tartson fenn eszközparkot egy esetleges katasztrófa szituáció elhárításához. De e ténytől függetlenül mindig kell egy terv, amelyhez szükség esetén fordulhat a vállalat. Lehet, hogy ez csak részkörnyezetre nyútj megoldást, lehet, hogy nem IT alapú megoldás lesz, de a működés fenntartása megvalósulhat. A BCP terv üzletmenet szempontból priorizál, és arra ad választ, milyen rendszerkomponensek, milyen fontossággal vesznek részt az üzletmenetben, valamint választ ad azok újbóli helyreállítására, amely általában a DRP része.

A BCP értékét az adja, hogy támogatja a döntéshozókat a legkritikusabb időszakban, az információk alapján a technikai erőforrásokat, a helyreállítandó területre fókuszálja.

Azonnali, megfelelő és felmért válasz a vészhelyzetekre.

Megkönnyíti az üzleti működés visszaállítását az esemény hatásának csökkentésével, miközben a kritikus üzleti funkciókat egy előre meghatározott időn belül újra lehet indítani.

Csökkenti a kár mértékét.

Ezen tervekre soha ne legyen szüksége egy vállalatnak, de soha ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy azt kívánja, bárcsak rendelkeznének velük.

BCDRP tervek globális vagy egy lépésben történő kidolgozása nem kötelező érvényű. Annak eldöntése, hogy a hol milyen prioritással van rá szükség, pontos választ adhat az üzleti hatás- és kockázatelemzés.


IT stratégiai tanácsadás

Minden IT vezető számára feladat, hogy ugyan időszakosan, de el nem kerülhető módon felülvizsgálja az IT infrastruktúráját, üzemeltetését. A vizsgálat célja meghatározni az IT infrastruktúra és üzemeltetés jövőképét.

Szolgáltatásunk során felmérjük azokat a belső üzleti elvárásokat, amelyek az IT környezet átalakítását indokolttá teszik. Megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi IT működési-működtetési modell és infrastruktúra mennyiben képes optimális módon teljesíteni ezeket az elvárásokat. Megtesszük azokat a javaslatokat, amelyek alapján a változtatás – az IT környezet átalakítására optimalizálása – megtörténhet. Ezek alapján megvalósulhat a hosszú távú, átfogó informatikai stratégia.


Intranet megoldások

A vállalati portál (intranet) a vállalat dolgozói számára kialakított egységes platform, mely

 1. a vállalati belső kommunikáció,
 2. a vállalati adatvagyon elérésének (tartalommenedzselés – tárolás, rendszerezés, visszakeresés),
 3. a csoportmunka és a vállalati munkafolyamatok elektronikus menedzselését, ill. a vezetői döntések

támogatását tűzi ki célul. E célterületek egymáshoz viszonyított arányait a cég igényei határozzák meg.

Egy vállalati portál által támogatott főbb területek az alábbiak:

 1. Vállalati tartalmak, adatvagyon elérésének biztosítása (szabályozások, sablontárak…)
 2. Munkafolyamatok támogatása (dolgozói értékelő rendszer, irodaszer beszerzés…)
 3. Kommunikáció (vezetői kommunikáció, szervezeti egységen belüli információmegosztás…)
 4. Csoportmunka támogatása (munkacsoportok együttműködése)
 5. Döntéstámogatás (jelentések, vezetői információk korlátozott elérése)

Cégünk az intranet tervezésének, felépítésének és fenntartásának teljeskörű megvalósításában tapasztalt szakértői csapattal és komplex szolgáltatáscsomaggal rendelkezik.


Intranet startégia tervezése

Az intranet stratégia célja, hogy a vállalat belső működését támogató kommunikációs, adatmegosztó és csoportmunka eszközrendszer fejlesztése és bevezetése tudatos lépések sorozataként a vezetői célok ismeretében mérhető és értékelhető kritériumrendszer keretei között kerüljön megvalósításra. A stratégia tervezés fázisai az alábbiak:


Megvalósíthatósági elemzés

Célja, hogy az intranet megvalósítására kiválasztott informatikai rendszert vizsgálja technológiai, strukturális, üzemeltetési, projekt szervezeti szempontok alapján. A dokumentum az alábbi fejezeteket tartalmazza:


 • céldefiníció, mely a vezetői célokat céltípusok és prioritások szerint strukturált formában rögzíti
 • technológiai környezet, topológia, amely a bevezetésre kerülő informatikai megoldást a vállalat informatikai környezetében helyezi el
 • szervezeti ajánlások, mely a felálló rendszer technikai és tartalmi üzemeltetésnek szervezeti felépítésére tesz ajánlásokat minimális kompetencia igények és ellenőrzési, döntési logika kidolgozásával
 • elsődleges ütemterv, az intranet bevezetési projekt legfőbb mérföldköveit rögzíti
 • projektszervezeti ajánlások, a bevezetési projekt team felépítésére kompetencia és döntési szintjeinek kialakítására ad javaslatot.


Szolgáltatástervezés

Célja egy olyan koncepcióterv kidolgozása, mely rögzíti az intranet fejlesztés elveit, elsődleges szabályrendszerét, a kijelölt időszak (2–3 év) távlatában definiálja a fejlesztési feladatokat, azok ütemezését és a fenntartáshoz szükséges szabályozást. Folyamata a felhasználói és vezetői funkcionális igények feltérképezése, azok osztályozása, rendszerezése és megvalósításához kapcsolódó megoldási modell kidolgozása az adott technológiai környezet figyelembe vétele mellett. A dokumentum az alábbi fejezeteket tartalmazza:

 • portál építési alapelvek: az intranetépítés logikai rendszerének, változáskezelés szabályrendszerének kialakítása
 • szolgáltatás csoportok célja és feladatköre: a portálrendszer egyes szerkezeti elemeinek definíciója, a tartalomcsoportosítási, megjelenítési szabályok meghatározása
 • szolgáltatáscsoportok részletes kibontása: a megvalósításhoz szükséges specifikációk
 • bevezetés szakaszolása (részletes ütemterv)
 • funkció – felelősség mátrix: az egyes tartalmi egységekhez kapcsolt tartalomfrissítési jogkörök, kötelező ellenőrzési, jóváhagyási elemek.


Marketingkommunikáció támogatása

Az intranet használata a felhasználók számára sokkal inkább lehetőség, mint kötelesség. A vállalat szempontjából azonban az intranet fejlesztésére fordított költségek megtérülése akkor várható, ha a dolgozók a napi kommunikációs és adatelérési szokásai megváltoznak, és az intranet kínálta lehetőségek által hatékonyabbá válnak. Ennek érdekében a felhasználói motiváció kérdésével folyamatosan foglalkozni kell, és az érdeklődést fenn kell tartani, az eszközhasználatot célzott megoldásokkal támogatni kell. Megvalósításához időszakos aktivitások tervezésében és kivitelezésében is kínálunk megoldást. A havi aktivitások tervezésénél a témaköröket úgy határoztuk meg, hogy a kapcsolódó célok vagy a portál egyes szolgáltatásainak, a kiszolgáló eszközrendszernek a megismerésére, a felhasználók tudásának, alkalmazási gyakorlatának bővítésére szolgáljon vagy pedig a dolgozók információ igényének kielégítését komfort érzetét növelje. Az aktivitásokhoz mutatatókat rendelünk, melyek segítségével nyomon követhető azok eredménye, a felhasználói attitűdökre gyakorolt hatása.


Üzemeltetés támogatás

Egy intranet megoldás üzemeltetésénél két egymástól jelentősen eltérő feladatot kell ellátni:

 1. technikai üzemeletetés
 2. tartalmi üzemeltetés.

A technikai üzemeltetéshez szükséges szakember gárda, infrastruktúra és tapasztalat rendelkezésünkre áll. Természetesen abban az esetben, ha az üzemeltetést a Vállalat IT csapata végzi, üzemeltetői dokumentációval és oktatással támogatjuk a megfelelő munkát.

A tartalmi üzemeltetés nem más, mint a tartalomért felelős kulcs felhasználók oktatása, ellenőrzése, informálása. Szolgáltatásaink közé tartozik a szervezeti logika kidolgozása a kapcsolódó feladatok és ellenőrzési szabályok kialakításával, az oktatások szervezése, segédanyagok kidolgozása (kézikönyvek, prezentációk stb.), online segédletetek fenntartása stb.


Felhasználó támogatás

Egy eszközrendszer alkalmazása során számos olyan problémával találkoznak a felhasználók, melyek megoldásához segítségre van szükségük. A felhasználói segédletek (Help, egyedileg kialakított kézikönyvek, prezentációk stb.) mellett általában minden vállalatnál kijelölnek egy szakembert vagy teamet a kérdések megválaszolására. A felhasználók azonban számos olyan kérdéssel jelennek meg, melyek megválaszolása nem várható el az IT szakembereitől. Felhasználó támogatási szolgáltatásunk az ilyen jellegű igények kielégítését célozza meg.