Referenciák

Tanácsadás

KOF migrációs módszertan

NISZ - KOF migrációs módszertan és metodológiai tanulmány dokumentumsorozat

Felmerült probléma

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban NISZ) felhőszolgáltatás bevezetését kezdte meg 2013-ban. A Kormányzati Felhő (továbbiakban KOF) feladata, hogy lehetőséget biztosítson az intézmények számára, hogy szolgáltatásaikat a KOF felhőbe bemozgatva, jelenlegi üzemeltetési feladataik jelentős részét átruházzák, miközben a működési és működtetési biztonságuk technikailag magasabb szintekre kerül, fenntartási és üzemeltetési költségeik pedig csökkennek.

A projektek során a módszertan kidolgozásával kapcsolatos elvárások a következők voltak:

 • Kidolgozni azt a módszert, amivel a potenciális ügyfelek előzetes kompatibilitási ellenőrzést tudnak végezni a saját környezetükön annak megállapítására, hogy a jelenleg használt infrastruktúrájuk milyen mértékben kompatibilis a KOF-ba való átmozgatásra.
 • Felhasználói oldali környezetek - mint esettanulmányok - vizsgálata a KOF szolgáltatási környezet szemszögből. Megvizsgálni azt, hogy milyen potenciális környezetek bemozgatására kell felkészülnie a KOF-nak, és ezek milyen megfontolásokat, munkálatokat igényelnek.
 • Migrációs módszertan kidolgozása a környezetek IaaSszintre való migrációjára, logisztikai és technikai oldalról.
 • Migrációs tevékenységgel kapcsolatos tesztelési stratégia módszertan kidolgozása, bemutatása.
 • A KOF jelenlegi kiépítettségében elérhető szolgáltatoknak megfelelő migrációs forgatókönyv-sablonok és forgatókönyvek elkészítése a migrációs csapat számára.
 • A tesztelési eljárásokhoz szükséges jegyzőkönyv-sablonok elkészítése.

A munka során feltétel volt, hogy mind a NISZ által delegált belső szakértőkkel, mind a projekthez kapcsolódó külső munkacsoportokkal aktív szakmai kapcsolat alakuljon ki a tanulmány sikeres elkészülésének érdekében. A kapcsolódó munkacsoportok az alábbiak voltak:

 • felhőtervezési munkacsoport
 • implementációs munkacsoport
 • üzemeltetésre való felkészülést koordináló munkacsoport
 • üzleti modell munkacsoport
 • gépterem munkacsoport.

A megoldás bemutatása

A projekt három fő területre fókuszált:

 • kompatibilitási kritériumok meghatározása
 • migrációs módszertan
 • teszt stratégia és módszertan.

Ezen területekre készített részletes metodológiai és módszertan tartalmú dokumentumok szolgáltak alapul a további, a projektfeladatok kivitelezésekor akár közvetlenül is felhasználható forgatókönyvek illetve jegyzőkönyvek elkészítéséhez.

Az egyes témák feldolgozása metodológiai jellegű volt, azaz lehetővé tette az olvasó számára, hogy ne csak a leírt, megadott módon legyen képes eljárni a migrációs tevékenységek során az adott témakörben, hanem – ha szükséges –, igazítsa a módszert az éppen adott körülménynek megfelelően.

A kompatibilitási kritériumok dokumentum egyrészről arra keresett választ, hogy mi lehet az akadálya annak, hogy az adott intézmény rész- vagy teljes infrastruktúrája a KOF-ba kerülhessen, illetve vizsgálta, hogy a feltárt problémákra milyen technikai, technológiai megoldás vagy kerülőút kínálkozik. A főbb fejezetek témái a következők:

 • KOF szolgáltatás portfólió által támogatott környezetek és azok jellemzői
 • ügyfél-oldali felmérések, kritériumok
 • szituációs esetek
 • ügyfélkörnyezet felmérő.

A migrációs módszertan dokumentáció a migráció sikeres kivitelezhetőségére fókuszált. Célja az volt, hogy a migrációs csapat a tervezéstől a migráció befejezéséig mindig tisztában legyen a felmerülő kihívásokkal és az azokra adott szakmai reagálást hathatósan megtehesse. Mivel a téma, mind feldolgozási technikájában, mind tartalmában összetett volt, a dokumentum folyamatábrákkal, táblázatokkal segítették a dokumentum szöveges részének értelmezését.

A főbb említendő fejezetek tartalmi témái a következők:

 • A migrációs folyamatban résztvevő személyi erőforrások, területek felelőseinek megnevezésére és migrációs lépésekben elfoglalt szerepük, feladatleírásuk.
 • Migráció – logisztika, amely a legnagyobb hangsúlyt kapta a dokumentumban; maga a migrációs metodológia részt tartalmazza. Kiemelt tartalmi részként megemlítendő a kivitelezés időtényezőiről szóló rész, amely a leglényegesebb meghatározó a működő környezetek migrációja során.
 • Migráció – technika, a migrációs technikákról, kivételkezelésről szóló fejezet a logisztika által igényelhető megoldások technikai leírását tartalmazó fejezet lett.

A Teszt stratégia és módszertan dokumentum természetesen a címben megadott területekre fókuszált, valamint szintén tartalmazott egy, a „Kompatibilitási kritériumok” dokumentum „Szituációs esetek”-re reflektáló fejezetet. A dokumentum függelék-jellegű részében a tesztelési eszközök csoportosítottan kaptak helyet.

További négy dokumentum készült az eddig taglalt dokumentumok alapján

 • migrációs teszt-esetek
 • migrációs teszt jegyzőkönyv
 • szolgáltatásonkénti migrációs forgatókönyv sablonok
 • minta migrációs forgatókönyvek.

Intranet stratégia kidolgozása

Felmerült probléma

Ügyfelünk történelmi múltra visszatekintő intranet csomagjának üzleti megoldásokban gazdag felülete bár funkcionálisan alkalmas a vállalati belső központi portál szerepének betöltésére, leginkább a kisalkalmazások elérését támogatja. Egyéb funkciói, a vállalati tájékoztatás, tartalommegosztás, csoportmunka támogatás háttérbe szorulnak. A vezetés elvárása olyan intranet koncepció kidolgozása volt, amely a következő évekre vonatkozó operatív lépéseket határoz meg az intranet fejlesztése és fenntartása vonatkozásában annak érdekében, hogy a vállalati intranet feladata és szerepköre a hasonló nagyvállalati környezetben elvárt módon valósuljon meg.

A megoldás bemutatása

A projekt célja olyan döntés előkészítő dokumentum kidolgozása volt, amely célcsoportja a felső vezetés, az informatikai vezetés, és a megvalósításért felelős szakértői csapat. A projekt feladatai:

 1. vizsgálja meg a vállalatot egységes modellben kiszolgáló intranet megoldás kialakításának lehetőségét
 2. a gyűjtött információkat rendszerezze
 3. dolgozzon ki megoldási javaslatot
  1. a technológiai és szervezeti megvalósításra
  2. az intranet felépítésére, szolgáltatásaira vonatkozóan
  3. határozza meg a megvalósítás alapvető lépéseit, azok egymáshoz viszonyított kapcsolatait.

Eredménye egy döntéstámogató dokumentum, amely az egységes intranet kialakításának technológiai, strukturális, funkcionális, üzemeltetési, projektszervezeti, illetve kommunikációs területeit vizsgálja. A projekt megvalósítása két lépésben történt. Elsőként az intranethez kapcsolódó célrendszer került kidolgozásra, majd ennek elfogadását követően a célrendszert leginkább kiszolgáló megoldási modell kialakítása valósult meg.

Intranet

Tudásleltár, tudásbázis

Felmerült probléma

A cégcsoport HR igazgatósága vállalatcsoport szintű tudásmenedzsment projektet alapított, mely célja az egyes társaságoknál fellelhető tudásfelmérése, rendszerezése és egységes tudásbázissá formálása. A projekt több éven át folyó munkálatait két fronton támogatjuk:

 • projektmenedzsment támogatás a vállalatcsoportban folyó munka koordinálásához, jelentési kötelezettségek teljesítéséhez
 • informatikai támogatás az adatgyűjtéshez, a tudásbázis felépítéséhez.

A megoldás bemutatása

A projektmenedzsment támogatás keretei között a projektbe bevont társaságokkal havi rendszerességű személyes egyeztetéseket folytatunk a projekt előrehaladásáról, a tervezett szakmai tevékenységekről. A megbeszélések eredményei alapján összeálló feladatlistát a projekt portálján rögzítjük, a keletkezett eredményeket publikáljuk. A központ és a társaságok negyedéves egyeztetéseinek szervezését a tájékoztatási portálon, a csoportmunka eszközrendszerrel támogatjuk. Előzetes javaslatot készítünk a tájékoztatásra a társasági egyeztetéseken felmerült kérdések, problémák alapján. Az előző időszakban lezárult feladatokról, eredményekről és központosított szolgáltatásokról bemutatót készítünk, és előkészítő anyagot állítunk össze a projekt ütemterv szerint a következő időszakban kitűzött célok és feladatok ismertetéséhez. A projekt értekezletről emlékeztetőt készítünk és a társaságok vállalt feladatait a tájékoztatási portál feladatlistájában rögzítjük. A projekt értekezletet követően összefoglalót készítünk (bemutatjuk az előző időszak eredményeit, a Quick win-eket és ismertetjük a következő negyedév céljait és feladatait), mely alapja a negyedéves vezetői beszámolónak. Javaslatot fogalmazunk meg a végfelhasználói tájékoztatásra. A negyedéves végfelhasználói tájékoztatásban bemutatjuk a társasági intraneteken bevezetett központi szolgáltatások előnyeit és lehetőségeit.

A projekt során megjelenő adatgyűjtési és rendszerezési igények informatikai támogatását a SharePoint eszközrendszer által kínált megoldáscsomag és egyedi fejlesztésű komponensek felhasználásával valósítjuk meg. Ilyen fejlesztés keretei között került kialakításra az egyik leányvállalat számára készített tudásleltár, mely a dolgozók képzéseit, képességeit és végzettségeit rendszerezi és teszi több szempont szerint elemezhetővé. De például e projekt keretei között készítettünk egy másik leányvállalat számára szakkifejezéstárat is.

Szabadságkezelés menedzselése

Felmerült probléma

A csoportszintű intranet bevezetési projekt során számos társaságnál felmerült a dolgozói szabadságok nyilvántartásának megvalósítása, a szabadság igénylési folyamat elektronikus támogatása feladatként. A projekt keretei között kidolgozásra került egy modul, mely SharePoint 2010 környezetben általánosan alkalmazható.

A megoldás bemutatása

A rendszer célja, hogy a társaságok szabadságigénylését egységes rendszer keretében egy SharePoint alapú felülettel elektronikusan támogassa. A felületen keresztül a felhasználók egyszerűen rögzíthetik szabadságigényüket és túlóráikat, de szükség esetén módosíthatják, vagy akár vissza is vonhatják azokat. A jóváhagyók az egyszerű kezelőfelület segítségével jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a dolgozók igényeit. Az igényléseket a Vezetők egy átfogó felületen keresztül kezelhetik, a rendszer a beérkezett igénylésekről és módosításokról értesítést küld számukra e-mailben.

Az alábbi szabadságigényléssel kapcsolatos funkciók állnak a felhasználók rendelkezésére:

 • lehetőség új szabadság felvételére
 • új túlóra rögzítése
 • új egyéb igények felvételének lehetősége
 • saját szabadságok megtekintése listázott és táblázatos formában
 • összes és maradék szabadság megtekintése
 • szabadságok szerkesztése
 • túlórák megtekintése és szerkesztése.

Az alábbi funkciók biztosítottak a vezetők számára:

 • munkatársak adminisztrációja
 • szabadságok adminisztrációja.


ASP.NET

Egyedi feladatkezelő

Felmerült probléma

Az Ügyfél a cégcsoport IT üzemeltetési feladatai mellett a csoport IT beruházási projektjeinek menedzselését is koordinálja. A feladatok egységes menedzselése mellett elsődleges célként merült fel a különböző folyamatokat támogató megoldások lehetőség szerinti konszolidálása, közvetlen vagy indirekt kapcsolódási lehetőségek kialakításával.

A megoldás bemutatása

A projekt célja olyan feladatkezelő rendszer bevezetése, mely a gyakorlatban alkalmazott két legfontosabb feladatforrással, az MS Project Serverrel és az Outlook alkalmazással aktív kapcsolatot képes kialakítani és fenntartani.

A feladatkezelő az alapfunkcionalitás mellett lehetőséget biztosít a Project Serveren rögzített projektek feladatainak átemelésére, a feladatkezelőben annak részekre bontására, menedzselésére. Az itt rögzített készültségi és ráfordítási adatok elemzésére és automatizált visszaemelésére a Project Serveren tárolt feladat adatai közé.

A beépített Outlook add-in segítségével a felhasználónak lehetőséget biztosít a megoldás az e-mail formájában érkezett feladatok átemelésére a feladatkezelőbe, az alapinformációk automatikus kitöltésével. A felhasználónként önállóan paraméterezhető feladatlista szinkronizáló funkció pedig abban nyújt támogatást, hogy a rögzített és kezelt feladatok hivatkozásai szinkronizáltan elérhetőek legyenek az Outlook feladatlistában is.

Belső ellenőrzés támogatása

Felmerült probléma

A Csoportszintű Belső Audit Osztály felelős a csoporton belül történő tevékenységek ellenőrzéséért, audit folyamatok végrehajtásáért, a javító tevékenységek visszakövetéséért. Az osztály az auditálás folyamatát korábban elektronikus folyamattámogató eszköz nélkül, különböző táblázatok segítségével kezelte. A kialakításra kerülő fejlesztés célja e folyamatok és ahhoz kapcsolódó nyilvántartások egységes kezelése.

A megoldás bemutatása

A projekt eredményeképpen egy olyan alkalmazás jött létre, amely segítségével intranetes, azaz böngészőből elérhető felületen keresztül kezelhetőek egységes formában az auditálási folyamatok. A rendszer az egyes területek ellenőrzési életútját teljes mértékben támogatja: az ellenőrzés során rögzített megállapítások kezelésétől a megállapítás jóváhagyásán és az intézkedési tervek elfogadásán át, az utólagos ellenőrzés eredményének rögzítéséig minden szükséges lépést lefed. A kifinomult értesítési rendszernek köszönhetően, valamint az irányítópultszerű lekérdező felület segítségével minden résztvevő értesül arról, ha az ellenőrzéssel kapcsolatban feladata van.

Az auditorok munkáját megkönnyíti, hogy az auditálás során keletkezett dokumentumokat a rendszerben tárolhatják. Egy új audit létrehozása után az audit típusának megfelelő mappaszerkezetű dokumentumtár jön létre, amelynek hozzáférési jogosultságai az audit szereplői alapján kerülnek beállításra. A teljes folyamat kezelése egy egységes InfoPath űrlapon keresztül történik, ahol minden szereplő a jogosultságának megfelelő információkat tudja megtekinteni, illetve szerkeszteni. A folyamat lezárásaképpen a vezető auditor felmérést küldhet az auditált kapcsolattartók számára és e-mail értesítést küld, ha annak kitöltése nem történt meg a megadott határidőre. A kitöltött kérdőívek eredményeit a rendszer összegzi és statisztikát készít belőlük.

Csoportszintű toborzáskezelés

Felmerült probléma

A cégcsoporton belül korábban is jelentős figyelmet fordítottak a munkaerő toborzására, azonban az álláshirdetések kezelése, a jelentkezők nyilvántartása és az álláshirdetések saját honlapon való megjelenítése nem egységes formában történt. A projekt célja egy olyan alkalmazás kialakítása, amely segítségével központosítottan tárolhatóak, valamint az internetes és intranetes felületen egységes formában jeleníthetőek meg az álláshirdetések. A felületeken leadott jelentkezések adatait pedig központi adatbázisban tárolja a rendszer.

A megoldás bemutatása

A projekt eredményeképpen egy olyan rendszer jött létre, amely segítségével a humán erőforrás szakértők az intraneten keresztül, egységes adminisztrációs felületen tudják kezelni az álláshirdetéseket, valamint az állásra jelentkezők adatait. A cégcsoport infrastruktúrájában a weblapok és az intranetes portálok szeparált hálózaton helyezkednek el, azonban a megoldás lehetővé teszi, hogy web szerviz hívásokkal az oldalak kommunikáljanak egymással és az álláshirdetések a weblapokon is megjelenjenek, valamint a jelentkezések a központi adatbázisba átkerüljenek.

A rögzített hirdetéseket lehetőség van az internetes és intranetes oldalakon is, különböző érvényességi szabályok segítségével, elhelyezni. A megoldás támogatja a gyakornoki programot is, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy egy jelentkező az adatbázisba kerüljön úgy, hogy nem konkrét hirdetésre jelentkezik.

Az adminisztrátorok munkáját segíti az összetett kereső, amely segítségével számos leíró adat alapján tallózhatnak a hirdetések és jelentkezések között. A kifinomult jogosultsági rendszer lehetővé teszi, hogy egy álláshirdetés meghatározott adatait csak a területi felelősök módosíthassák, illetve az ahhoz tartozó jelentkezési adatokat kezelhessék. Ugyanakkor lehetőséget biztosít a területi vezetők tájékoztatására is, akik számára előre definiált lekérdezések alapján adhatóak át a meghatározott jelentkezési adatok.

 


Honlapok

Vállalatcsoport új tagvállalatainak honlapjai

Felmerült probléma

Ügyfelünk egy új divízióval, ennek keretében pedig két új tagvállalattal bővült, akik számára szükségessé vált új honlapok készítése.

A megoldás bemutatása

A cégcsoport arculatához illeszkedő honlapok készültek, amelyeken ugyanakkor alkalmaztuk a mai modern irányzatokat, erősítve ezzel a cégcsoport dinamizmusát. A vállalatok bemutatásán kívül felkerültek a honlapokra a cégcsoporttal kapcsolatos hírek, állásajánlatok, videó- és képanyagok.

Projektoldal energiakereskedő cég számára

Felmerült probléma

Ügyfelünk az új projektjének megvalósítása miatt kérte az új honlapot. Nem csak népszerűsíteni szerette volna ezzel a meghirdetett pályázatát, hanem ezen keresztül kívánta lebonyolítani azt.

A megoldás bemutatása

A tájékoztató anyagokon túl regisztrációs form és a pályázathoz szükséges űrlap is kialakításra került. Ezeken túl a cég szolgáltatásainak bemutatása, ajánlatkérési és véleményküldési lehetőség is megvalósult. A funkcionalitáson túl fontos szempont volt a megjelenése, amely a hatalmas háttérképekkel, amelyek a slider elemeit is adják, formabontóan újszerű.

Exkluzív weboldal

Exkluzív szolgáltatást bemutató weboldal energiakereskedő cég számára

Felmerült probléma

Ügyfelünk új szolgáltatásának népszerűsítésére, további partnerek toborzására készült a honlap.

A megoldás bemutatása

A szolgáltatás megismertetése mellett a potenciális partnerek tájékozódhatnak a csatlakozás menetéről. Az ügyfelek összetett kereső segítségével találhatják meg a számukra legmegfelelőbb elfogadóhelyet, a kártyavalidátor segítségével ellenőrizhetik kártyájuk érvényességét. A validátorhozwebservice is készült, amelyet webshopok alkalmazhatnak.

Egészségügyi szolgáltató honlap

Felmerült probléma

Ügyfelünk célja az interneten való megjelenéssel a szolgáltatásai reklámozása és új ügyfelek bevonzására.

A megoldás bemutatása

A mai trendeknek megfelelően kialakítottunk egy megfelelően kevés menüpontból álló, nagy mozgó képekkel ellátott honlap, amelyen, a céginformáción és a szolgáltatások bemutatásán kívül, helyet kaptak a hírek, a gyakran ismételt kérdések és egy ajánlatkérő űrlap is. Ügyfelünk kérésére a logót és a honlap megjelenését is megterveztük.

Szolgáltató cég honlapja

Telekommunikációs berendezések és megoldások nagykereskedelmével és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó cég honlapja

Felmerült probléma

Ügyfelünk elsődleges terve a megújult honlapjával szakmaiságának hiteles közlése volt, amely alkalmas közvetíteni szolgáltatása sokszínűségét, valamint olyan hozzáadott szakmai információk közlése, amelyhez csak saját ügyfelei férhetnek hozzá, serkentve ezzel ügyfélkörének bővítését.

A megoldás bemutatása

A honlap működésében parallax megoldásokat alkalmazva vált igazán újszerűvé, ezzel is erősítve ügyfelünk modern üzleti szolgáltatásait. A szöveges tartalmakon és híreken túl egy megjelenésében is egyedi termékkatalógus kapott helyet, amely a többi tartalomhoz hasonlóan adminisztrálható. A partnerek authentikációt követően különböző szakmai tartalmakhoz férhetnek hozzá, igényelhetnek hírlevél szolgáltatást, illetve használhatják a „wiki”-t. A honlap megoldásai képesek kommunikálni az ügyfél által használt CRM rendszerrel.

Élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó cég honlapja

Felmerült probléma

A projekt célja a már jelentősen elavult, korszerűtlen weblap frissítése volt mind megjelenésében, mind pedig funkcionalitásában.

A megoldás bemutatása

A megújult honlapon helyet kaptak a képes, szöveges tartalmak, amelyek segítségével információ osztható meg a vásárlókkal, felkelthető a figyelmük az aktuális akciók iránt, ugyanakkor jól bemutathatóak a szolgáltatások is. Fontos szerep jutott az üzletek bemutatásának, amelyhez egyedi modul készült, ami a boltok céglogóját elhelyezi egy integrált Google térképen, illetve az üzletek képére navigálva megjelennek az egyéni szolgáltatásaik és a nyitva tartásuk is. Illetve fotógaléria is megtekinthető. Elengedhetetlen szempont volt az adminisztrálhatóság.

Folyóirat és könyvkiadó honlapja

Felmerült probléma

Ügyfelünk kifejezett szándéka volt ezzel a projekttel, hogy a honlapjára felkerülő rengeteg saját tartalmat rendszerezetten, az olvasó számára könnyen átláthatóvá, érdekfeszítővé tegye, ugyanakkor megkönnyítse saját adminisztrációját.

A megoldás bemutatása

A portál megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítottunk a nagy mennyiségű tartalom migrációjára, azok tematikus megjelenítésére. A hír típusú tartalmakon túl kialakításra került a honlapon a hozzászólás lehetősége, képgaléria, többféle banner feltöltési lehetőség, szavazó modul, linkgyűjtemény és webshop is.

Kerékpár importőr honlapja

Felmerült probléma

A projekt elsődleges célja a vásárlásra való ösztönzés volt. Ez azonban összetett feladat volt, figyelembe véve az Ügyfél széles termékpalettáját, amelyek publikációja több honlapon történik, átfedésekkel és kizárásokkal egyaránt.

A megoldás bemutatása

A kialakításra került portálrendszer jelenleg 5 honlapot szolgál ki, azonban lehetőség van további honlapok bekapcsolására is. A termékkatalógus a portálrendszer központi eleme, amelyhez üzletkereső szolgáltatás is tartozik. A termékek közötti kiigazodást az összetett kereső segíti. A termékek feltöltésének megkönnyítése érdekében excel import lehetőség került kialakításra. A látogatók böngészési élményének növelésére megőrizzük a megnézett termékeket, illetve kedvencek megjelölésére is van lehetőség, amelyek mindegyikét vagy csak a kiválasztottakat össze lehet hasonlítani.

Önkormányzati portál

Felmerült probléma

Önkormányzati ügyfelünk szándéka megújult honlapjával egy korszerű, jól átlátható, lakosai számára könnyen kezelhető felület kialakítása volt, amelyen a fontos, közérdekű információkat felhasználóbarát módon és egyszerűen közzé tudják tenni.

A megoldás bemutatása

A portál legfontosabb eleme a lakosok tájékoztatása, és a velük való közvetlen kapcsolattartás. Így kialakításra került a hírek modul mellett a fórum, a kapcsolatfelvétel, a gyakran ismételt kérdések, a hirdetések kezelése, eseménynaptár, panaszkezelés és képgaléria, amelybe a lakosok is tölthetnek képeket.

Eszközszállítás

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Nettó 44 millió forint értékben szállítottunk szervereket, rack szekrényeket és archiváló kazettákat. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 azonosítóval jelzett projekt keretein belül segítettünk megújítani partnerünk szerverparkját, mely így költséghatékonyabban és gördülékenyebben végezheti a munkáját.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Gyöngyösi Tankerülete

Közbeszerzéses eljárás keretein belül szállítottunk IKT eszközöket nettó 7 300 000 Ft értékben egy vidéki gimnázium számára. A TÁMOP 3.1.3 program lehetőséget nyújtott az iskolának, hogy modern oktatási eszközökkel szereljék fel az iskolát. Cégünk örömmel vállalta a kihívást és interaktív táblákkal, hang és kép rögzítésére alkalmas berendezésekkel látta el az iskolát, így segítve egy új interakciókra épített tanterv megvalósítását.

Gyula Város Önkormányzata

A TÁMOP 3.1.3 program keretein belül egy újabb iskola modernizálásában is segíthetett vállalkozásunk, mintegy nettó 21 millió forint értékű informatikai eszköz szállításával. Interaktív táblák mellett egy modern fájlszerverrel is felszereltük az iskolát, így az adatok egy helyen, mindenki számára hozzáférhetően tárolódnak. Mindezek mellett a labormunkát segítő 21. századi mérőberendezések, tantermi vezérlőszoftverek is segítik a tanárok munkáját és juttatják új információkhoz a tanulni vágyó fiatalokat.